LOVER OG VEDTEKTER FOR HARDANGER MC-KLUBB


§ 1. FORMÅL

§ 1.1. Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap, fremja eit sunt og trivelig motorsykkelmiljø.
§1.2. Samarbeid er at alle tar sin del av arbeidsoppgåvene som fell under eit medlemskap, og det å ha eit eige klubbhus.
§ 1.3. Medlemmane skal vere aktive.
§ 1.4. Kameratskap er at me skal kunne samarbeide, ha respekt og tillit til kvarandre og verdsetje kvarandre for dei evnene og personlighetane me har.

§ 2. TILSLUTTNING
§ 2.1 Klubben skal være tilslutta Norsk MotorCykkel Union ( NMCU ).

§ 3. MEDLEMMER
Prøvemedlem:
§ 3.1. For å bli oppteken som prøvemedlem, må ein bli anbefalt av eit hovudmedlem. Familiemedlem evt. sambuar, skal ikkje kunne anbefale prøvemedlemmet.
§ 3.2. Styret skal ved vanlig fleirtal, ta stilling til om den anbefalte personen skal få bli prøvemedlem.
§ 3.3 Sambuar eller ektefelle av hovudmedlem, kan om ynskjeleg søkje medlemskap på lik linje med andre, sjølv om dei ikkje innehar mc lappen.
§ 3.4. Prøvemedlemmet skal vera fylt 18 år.
§ 3.5. Prøvemedlemmet skal ha førarkort for MC.
§3.6. Prøvemedlemmer har ikkje stemmerett.
§ 3.7. Etter 1 år skal prøvemedlemmet vurderast for opptak til hovudmedlem. Her skal styret koma med ei anbefaling til medlemmane på førstkomande medlemsmøte etter at prøvemedlemmet har gått 1 år, og dei frammøtte på medlemsmøte skal ved vanleg fleirtal stemme over prøvemedlemmets overgang til hovudmedlem.

Hovudmedlemmer:
§ 3.8. Hovudmedlem har rett til å bera ryggmerke.
§ 3.9. Ein skal ikkje skjende ryggmerke, og ein skal respektera andre sine ryggmerke.
§ 3.10. Ryggmerket/vest kan ikkje lånast bort, og heller ikkje nyttast dersom ein avsluttar medlemskapet sitt.
§ 3.11. Ryggmerket skal nyttast på MC treff og andre MC relaterte arrangement.
§ 3.12. Eit medlem skal kunna bera ryggmerket sitt med stoltheit, utan at andre i klubben har gjort ting som kan bli relatert negativt til klubben pga. merket.
§ 3.13. Hovudmedlemmer har rett til husnøkkel.
§ 3.14. Hovudmedlemmer skal ikkje låne bort husnøkkel, men kan låne denne bort til annet
hovudmedlem eller eige anbefalt prøvemedlem.
§ 3.15. Hovudmedlemmer har lov til og leige klubbhuset til private arrangement. Styret avgjer kvar forespurnad fortløpande.
§ 3.16. Hovudmedlem som leiger klubbhuset pliktar å betale husleige, og står ansvarlig for klubbhuset og alle eigendelar inni huset, gjennom heile leigeperioden. Dette omfattar spesielt motorsyklar og barbruk. Klubbhuset skal overlevarast til klubben, ryddig og reint.
§ 3.17. Hovudmedlemmer har rett til og nytta klubbhuset når ein ynskjer. Dersom klubbhuset er utleigt, fell denne retten bort for alle i det aktuelle tidsrommet.
§ 3.18. Alle medlemmar har rett til å delta på alle dei ulike HMCK sine arrangement.
§3.19. I særskilte tilfeller kan styret fremje forslag til å gje hovedmedlemskap før eit års prøvetid er gått.
Støttemedlemmer
§ 3.20 For å bli oppteken som støttemedlem, må ein bli anbefalt av eit hovudmedlem.
Kriterium er at personen har deltatt på dugnader for HMCK.
§ 3.21 Styret skal ved vanleg fleirtall ta stilling til om den anbefalte personen skal få bli støttemedlem.
Endelig opptak av støttemedlem blir avgjort på medlemsmøte.
§ 3.22 Støttemedlem har ikkje stemmerett.
§ 3.23 Støttemedlemmet har rett til å nytte klubbhuset, dersom eit hovudmedlem er tilstades.
Ved arrangement er invitasjonen personleg, og gjev ikkje anledning til å ta med eigne gjester.

§ 4. HARDANGERTREFFET
§ 4.1. Alle medlemmar har plikt til og aktivt vera med å arrangere Hardangertreffet.
§ 4.2. Hardangertreffet er ein arbeidshelg, og ein plikter å være edru på vakt og søndagen for opprydding.
§ 4.3. Arbeid og sjukdom gjev fritak for § 4.1 og § 4.2.

§ 5. KONTINGENT
§ 5.1. Kontigenten skal fastsetjast på årsmøtet og betalast forskotsvis.
§ 5.2. «Kontingenten omfattar medlemskontingent i NMCU.
Dersom eit medlem ikkje ønskjer medlemsskap i NMCU, går kontingenten i si heilheit til HMCK»
§ 5.3. Hovudmedlemmar som ikkje har betalt innan årsmøte, har ikkje stemmerett på årsmøtet.
§ 5.4. Medlemmer som ikkje har betalt kontigenten innan årsmøtet, skal strykast som medlem.
§ 5.5. Kontigenten skal betalast inn innan 31. desember, kvart år.
§ 5.6. Ny prøvemedlem skal betale vanlig kontingent for antall måneder som gjenstår av året. Gjeld frå fyrste heile månad etter dei vart tekne opp som prøvemedlem.

 

§ 6. MEDLEMSMØTER
§ 6.1. Medlemsmøter skal haldast ein gong kvar månad i vinterhalvåret.
§ 6.2. Medlemsmøter skal i sommarhalvåret haldast så ofte som styret finn det nødvendig.

§ 7. ÅRSMØTE
§ 7.1 Årsmøte skal haldast kvart år. Fortrinnsvis siste helga i januar eller første helga i februar.
§ 7.2 Innkalling til årsmøte skal være skriftleg å skje minst 3 veker på førehand.
§ 7.3 Årsmøte skal handsame årsmelding, årsrekneskap, innkomne forslag, forslag om endring av vedtekter,
val av styre og ulike komitear. Avstemming om klubben skal arrangere treff til komande år.
§ 7.4 Årsmøtet kan gjere vedtak med det antall medlemmar som møter, og evt. førehandsrøyster og fullmakter.
§ 7.5 Innkomne forslag skal være levert til styret seinast ved årsslutt (31.12)
Motforslag til innkomne forslag sendt ut med innkalling, må sendast til styret seinast 1 veke før årsmøtet.
Motforslag vert sendt ut omgåande etter fristen.
§ 7.6 Avstemming/valg skal gjerast skriftleg dersom eit medlem krev det.
§ 7.7 Innkomne forslag som ikkje gjeld endring av lover og vedtekter, blir avgjort ved vanleg fleirtall.
§ 7.8 Valg som ikkje gjeld endring av lover og vedtekter, gjev anledning til å nytta førehandsrøyster
og /eller fullmakter.
§ 7.9 Førehandsrøyster og /eller fullmakter skal leverast til styret eller valnemnda før årsmøtet tek til,
og være underteikna, eller pr. mail.
§ 7.10 Dei vedtak som vert fatta, må være i samsvar med NMCU sine lover.

§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
§ 8.1. Ekstraordinært årsmøte skal haldast dersom styret avgjer det.
§ 8.2. Ekstraordinært årsmøte skal haldast dersom 1/3 av hovudmedlemmane krev det. Kravet skal skje skriftlig til styret, og 1/3 av medlemmane må underteikna kravet.
§ 8.3. Innkallinga skal skje med minst 14 dagers varsel.
§ 8.4. Styret eller dei medlemmane som krev ekstraordinært årsmøte, skal stå for skriftelig innkalling, saksliste m.m. Dei skal også styre og gjennomføre møtet.

§ 9 STYRET
§ 9.1. Klubben skal leiast av eit styre, samansett av formann, sekretær, kasserar og 2 styremedlemmer.
§ 9.2. Det skal vere 2 varamenn. 1.varamann er den som har fått flest stemmer på valg.
§ 9.3. Styret skal innad velje ein nestformann.
§ 9.4. Varamennene skal ha innkalling på lik linje som styret, og ha rett til å vere med på styremøter m.m.
§ 9.5. Varamenn har uttalerett på styremøter, og stemmerett dersom andre i styret melder fråvær.
§9.6. Leiar av eventuelle undergrupper deltek på styremøter etter behov.

§ 10. ARBEIDET TIL STYRET
§ 10.1. Formann har den daglige leiinga av klubben. Han/ho leiar styret sitt arbeid og klubben sine møter dersom ikkje anna er bestemt.
§ 10.2. Sekretær skal føre protokoll ( referat ) frå alle styremøte, medlemsmøte og årsmøte. Han / ho skal i samråd med formannen føre klubben sin korrespondanse og vere arkivar for klubben.
§ 10.3. Kasserar skal føre klubben sitt regnskap og medlemslister.
§ 10.4. Kasserar disponerar klubben sine midlar på vegne av klubben, og midlane skal setjast inn i bank.
§ 10.5. Styremedlemmane skal delta på styremøtene, og har stemmerett i styresaker.
§ 10.6. Styret kan kalle inn medlemmar/komitear etter behov på styremøter.
§ 10.7. Styret avgjer kor stor sum det til ei kvar tid skal vera i kassen.
§ 10.8. Styret oppnevner etter behov utval / personar for spesialoppgåver.

§ 11. SANKSJONAR
§11.1. Styret skal gripe inn i evt. hendelsar og oppførsel frå medlemmane som ikkje fremjer samarbeid og kameratskap i klubbsammenheng.
§ 11.2. Styret kan nytta ulike sanksjonar, dersom medlemmene overtrer vedtektene.
§ 11.3. Styret kan nytta muntlige advarslar, skriftelige advarslar, inndraging av klubbhusets nøkkel, forbud mot å bære ryggmerke, utestenging frå klubbhuset i ein periode, eller ekskludering.

§ 12. LOVENDRINGAR
§ 12.1. Endringar i desse vedtektene kan berre gjerast på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte etter å ha vore ført opp på sakslista.
§ 12.2. Endringar av vedtekter krev 2/3 fleirtal av dei frammøtte.
§ 12.3. Endringane i vedtektene blir gjeldande etter at årsmøtet eller det ekstrordinære årsmøtet er avslutta.
§ 13. OPPLØYSING
§ 13.1. Oppløysing av Hardanger Mc Klubb kan berre vedtakast på ordinært årsmøte.
§ 13.2. Forslag om oppløysing må vere ført opp på saklista.
§ 13.3. Oppløysing krev 2/3 fleirtal av dei frammøtte.
§ 13.4. Dersom det vert vedteke å løyse opp klubben, skal det haldast ekstraordinært årsmøte ein månad seinare.
§ 13.5. For at klubben skal oppløysast krevst det 2/3 fleirtal på det ekstraordinære årsmøtet også.
§13.6. Samanslåing med andre klubbar ser ein ikkje på som oppløysing og vert vedteke på same måte som vedtektsendring.
§ 13.7. I tilfelle oppløysing vert klubben sine aktiva/ midlar overført til Kvam Herad. Desse midlane skal vere øyremerkt arbeid for ungdom.

Revidert 02.02.2018


 
 
©Hardanger MC-Klubb